Posts Tagged ‘وکیل تخلیه’

رسیدگی به دعوی تخلیه اماكن مسكونی در شورای حل اختلاف

ژانویه 11, 2010

به موجب بند 2 از قسمت الف ماده 7 آیین نامه 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1381 رئیس قوه قضاییه،(آیین نامه شورای حل اختلاف) رسیدگی به دعوی تخلیه اماكن مسكونی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است.بنابراین، موجر باید دادخواست تخلیه را به شورای حل اختلاف تسلیم كند كه ملك مورد ادعا در محدوده حوزه آن شورا قرار دارد، هر چند اقامتگاه قانونی خواهان و خوانده خارج از آن حوزه باشد.بدیهی است چنانچه در خواست یاد شده به شورای حل اختلاف محلی داده شود كه ملك خارج از آن حوزه باشد در این وضعیت شورای حل اختلاف مورد مراجعه، صلاحیت رسیدگی ندارد و پرونده به شورای حل اختلافی كه ملك موضوع دعوی در حوزه آن قرار گرفته است ارسال می شود.توجه به این موضوع كه رسیدگی به تمام دعاوی تخلیه اماكن مسكونی بدون توجه به سبب آن در صلاحیت شورای حل اختلاف است، تفاوت ندارد كه سبب تخلیه، انقضای مدت اجاره باشد یا این كه عقد اجاره به جهتی در اثنای مدت فسخ شود.لازم به ذكر است عقد اجاره ممكن است با حصول شرط ضمن عقد یا شرایط قانونی قابل فسخ باشد به عنوان مثال در متن قرارداد برای موجر حق فسخ در طول مدت اجاره یا قسمتی از آن قرار دهند و موجر از حق قانونی خود استفاده و درخواست تخلیه كند.بدیهی است قراردادهایی كه مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 است حق فسخ در هر یك از موارد منوط به درج در اجاره نامه خواهد بود.بنابراین در تمام مواردی كه اشاره شد درخواست تخلیه از شورای حل اختلاف صورت می پذیرد.در صورتی كه پرونده كامل باشد، اعضای شورای حل اختلاف باید در بدو امر مشخص كنند آیا تقاضای تخلیه مطروحه مشمول دستور تخلیه وفق ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 است یا خیر؟
قرارداد اجاره ای مشمول ماده 3 قانون یادشده است كه تاریخ آن از 2/7/76 به بعد باشد.به علاوه مدت اجاره باید منقضی شده و دو نفر شاهد، قرارداد اجاره را گواهی كرده باشند.چنانچه شرایط سه گانه فوق جمع باشد تقاضای تخلیه را مطرح كند.شورای حل اختلاف وظیفه دارد با مداخله اصل اجاره نامه در وقت فوق العاده بدون تعیین وقت رسیدگی ظرف یك هفته دستور تخلیه ملك و تحویل آن را به موجر صادر كند.
http://www.khorasannews.com/news.aspx?1_17409_S05_3261.XML
روابط عمومی دادگستری خراسان جنوبی